ORLIŃSCY Salony Optyczne | Optyk

Jesteśmy po to, by zapewnić dobre i komfortowe widzenie

Polityka prywatności


 
 

Oświadczenie o Ochronie Prywatności

1. Wymagane dane

Nasza Polityka Ochrony Danych Osobowych określa zasady wykorzystania i przechowywania Twoich danych. Polityka Ochrony Danych Osobowych jest dostępna w Biurze Administracyjnym Firmy przy ul. Polnej 17, 05-082 Stare Babice, na serwerze Firmy w folderze Rodo/Polityka Ochrony Danych Osobowych oraz na stronie internetowej pod adresem: www.orlinscy.pl. 

Administratorem danych osobowych, których nam dostarczasz (jako osoba, której dane dotyczą), jest Orlińscy Salony Optyczne – Beata Orlińska, Maciej Orliński, Michał Orliński S.C. z siedzibą przy ul. Górczewskiej 131/135, 01-109 Warszawa.

Zbieramy następujące dane osobowe: 
[Kategoria Danych Osobowych]

 • imię,
 • nazwisko;
 • adres zamieszkania/zameldowania/korespondencyjny;
 • ukończone szkoły, dane dotyczące działalności zawodowej;
 • numer PESEL/NIP/ oraz numer dowodu osobistego;
 • numer telefonu;
 • adres poczty elektronicznej lub inna forma komunikacji elektronicznej;
 • numer rachunku bankowego;

2. Cel zbierania danych

Zbieramy Twoje dane osobowe, aby zapewnić ci następujące usługi:
[Cel zbierania Danych Osobowych]

 • Zbieranie imion, nazwisk, adresów, adresów e-mail, numerów telefonów, numerów rachunku bankowego, numeru PESEL/NIP  w celu wysyłania wiadomości z dokumentacją niezbędną do wykonywania czynności w zakresie realizacji umowy o pracę lub innej.
 • Zbieranie imion, nazwisk, adresów zamieszkania oraz adresów e-mail w celu prowadzenia korespondencji.
 • Zbieranie imion i nazwisk, adresów, numerów telefonów, adresów e-mail oraz danych dotyczących działalności zawodowej na potrzeby procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Firmę.
 • Zbieranie imion i nazwisk, adresów, numerów telefonów, adresów e-mail, numerów rachunku bankowego oraz danych dotyczących działalności zawodowej na potrzeby przeprowadzenia czynności związanymi w ramach zarządzania pracownikami lub współpracownikami Firmy.

3. Sposób wykorzystania danych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w Polsce w siedzibie Firmy przy ul. Górczewskiej 131/135, 01-109 Warszawa, a także w oddziałach Firmy przy ul. Stefana Żeromskiego 27, 96-500 Sochaczew (Pawilon Handlowy DEES), przy ul. Górczewskiej 124, 01-460 Warszawa (Galeria Handlowa Wola Park), przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 41, 04-125 Warszawa (Galeria Handlowa Tesco), przy ul. Alei Komisji Edukacji Narodowej 14, 02-797 Warszawa (Centrum Handlowe Tesco), przy ul. Alei Tysiąclecia 7, 05-820 Piastów (Centrum Handlowe Tesco), przy ul. Górczewskiej 212/226, 01-460 Warszawa (Galeria Handlowa Tesco). Twoje dane osobowe są również przetwarzane w Biurze Administracyjnym przy ul. Polnej 17, 05-082 Stare Babice. Hosting i przechowywanie danych ma miejsce w siedzibie Firmy przy ul. Górczewskiej 131/135, 01-109 Warszawa, na serwerze zewnętrznym home.pl przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, w Firmach hostingowych OVH Sp. z o.o. przy ul. Szkockiej 5 lok. 1, 54-402 Wrocław , a także Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Deutschland. Hosting i przechowywanie danych ma również miejsce za pomocą aplikacji Dropbox inc., 185 Berry Street, 94107 San Francisco, CA USA.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. działowi IT, pracownikom realizującym z Tobą umowę o pracę lub inną, przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na wyraźne polecenie administratorów. Ponadto twoje dane nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa.

4. Okres przechowywania danych

Na mocy przepisów prawa polskiego jesteśmy zobowiązani do przechowywania twoich dokumentów przez okres maksymalnie 10 lat (maksymalny okres przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego), o ile dłuższy okres przechowywania nie wynika z przepisów szczególnych zgodnie z Polityką Zatrzymywania Danych. Po upływie tego okresu twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie zniszczone. Wszelkie dane osobowe zatrzymane w celu przesyłania informacji marketingowych i informacji o aktualizacji oferty będą przez nas przechowywane do czasu otrzymania zawiadomienia od osoby, której dane dotyczą, o chęci rezygnacji z otrzymywania takich informacji. Więcej informacji na temat naszego harmonogramu zatrzymywania danych osobowych znajduje się w Polityce Zatrzymywania Danych, która jest dostępna w Biurze Administracyjnym Firmy przy ul. Polnej 17, 05-082 Stare Babice, na serwerze Firmy w folderze Rodo/Polityka Ochrony Danych Osobowych oraz na stronie internetowej pod adresem: www.orlinscy.pl. 

5. Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba, która uzna, że przechowywane przez nas dane osobowe są niepoprawne lub niekompletne, może zażądać wglądu do tych informacji, ich sprostowania lub usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z nami poprzez Formularz Osoby, której Dane Dotyczą, o Udostępnienie Danych, który jest dostępny w Biurze Administracyjnym Firmy przy ul. Polnej 17, 05-082 Stare Babice, na serwerze Firmy w folderze Rodo/Polityka Ochrony Danych Osobowych oraz na stronie internetowej pod adresem: www.orlinscy.pl 

W przypadku jakichkolwiek skarg związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych należy skontaktować się z Współwłaścicielem Firmy, wysyłając wiadomość e-mail na adres rodo@orlinscy.pl lub list na adres ul. Polna 17, 05-082 Stare Babice. Współwłaściciel Firmy Informacji rozpatrzy skargę i podejmie działania zmierzające do rozstrzygnięcia kwestii wspólnie z osobą, która złożyła skargę.

Jeśli mimo to osoba uzna, że jej dane osobowe nadal nie są przetwarzane zgodnie z prawem, może skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych i złożyć skargę do tego organu.